top of page
Algemene voorwaarden
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van coaching, workshops, en evenementen aan een opdrachtgever/deelnemer, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden.

 • Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Inschrijvingen

 • De inschrijving voor coaching geschiedt door het invullen van de opdrachtbevestiging die verstrekt wordt door Authentiek. Indien de opdrachtgever/deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger de opdrachtbevestiging (mede) in te vullen.

 • De inschrijving voor workshops en evenementen geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier op de website (www.zijnengenieten.nu) of via het inzenden per e-mail/Whatsapp van een door Authentiek verstrekt inschrijfformulier. Indien de opdrachtgever/deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier (mede) in te vullen.

 • De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende opdrachtbevestiging/inschrijfformulier. Met het inzenden van het inschrijfformulier ontstaat voor de deelnemer een betalingsverplichting voor betreffende traject, workshop of evenement.

 • De sessies die vallen binnen een coachingstraject dienen geconsumeerd te worden binnen 6 maanden na start van het traject tenzij anders vermeld in de communicatie. Het plannen van de sessies gaat in overleg.

 • Betaling voor workshops of evenementen geschiedt via een websitelink, elektronisch betaalverzoek of contant voorafgaand aan workshop/evenement uiterlijk één week voor aanvang.

 • Betaling van coachingstrajecten geschiedt voorafgaand aan de eerste sessie na versturing van de factuur. Op de factuur is de vervaldatum vermeldt. 

 • In overleg is betaling in termijnen mogelijk. De eerste termijn dient betaald te zijn voorafgaand aan de eerste sessie. De laatste termijn dient betaald te zijn vóór de laatste sessie.

 •  

 • Authentiek behoudt zich het recht voor de locatie van de coaching/workshop/evenement te veranderen. Alle genoemde bedragen op de website zijn voor particulieren inclusief btw.Artikel 3: Annu

 •  

Annuleringen

 • Annulering van een aanmelding dient per e-mail of telefoon te geschieden.

 • Voor het annuleren van coaching, workshops en evenementen geldt (tenzij anders vermeld in de communicatie): bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

 • Voor het annuleren van (groeps)coaching geldt: bij annulering of verplaatsing binnen 48 uur voor aanvang van de coaching wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering of verplaatsing binnen vier uur voor aanvang wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

Betaling en gevolgen van niet (tijdige) betaling

 • Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig is betaald, is Authentiek gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten dan wel de opdrachtgever/deelnemer van deelneming uit te sluiten.

 • Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de opdrachtgever/deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Alsdan is de gehele vordering direct opeisbaar en is Authentiek gerechtigd de opdrachtgever/deelnemer bij niet nakoming hiervan, van (verdere) deelname uit te sluiten.

 • Indien de factuur van een coachtraject niet tijdig is betaald, is Authentiek gerechtigd het coachtraject op te schorten en reeds gemaakte coach-afspraken eenzijdig te annuleren.

 • Bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling is de opdrachtgever/deelnemer van rechtswege in verzuim en is alsdan een contractuele rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. Voorts maakt Authentiek aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van €250,- . Indien de opdrachtgever/deelnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van en beroep of bedrijf, dan geldt de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

 

Uitvoering van evenement, coachingstraject of workshop

 • Authentiek spant zich in om de gegeven coaching, workshop of evenement naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De met Authentiek gesloten overeenkomst leidt voor Authentiek tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

 • Indien Authentiek niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Authentiek het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

 • Authentiek heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Authentiek het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met opdrachtgever/deelnemer geschieden.

 • Authentiek streeft ernaar om geplande workshops, evenementen en coaching te allen tijde door te laten gaan. Indien er door omstandigheden geen doorgang kan vinden, is Authentiek hiervoor jegens opdrachtgever/deelnemer niet aansprakelijk. Opdrachtgever/deelnemer heeft wel recht op het op een andere datum inhalen van de gemiste afspraak of recht op een pro rato vermindering van de verschuldigde betaling.

 • Authentiek heeft het recht om fysieke afspraken tijdens een coachingstraject online te laten plaatsen wanneer de omstangheden daar om vragen.

 • Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Authentiek zich het recht voor de trajecten/programma’s tussentijds te wijzigen.

Verplichtingen deelnemer

 • Opdrachtgever/deelnemer is verplicht zich als een goed deelnemer te gedragen. Dat wil zeggen dat hij/zij zich zal inspannen om de workshops, evenementen en coaching naar beste weten en kunnen te volgen en dat hij/zij de trainer/coach en eventuele andere deelnemers met respect zal behandelen en instructies en regels zal opvolgen. Indien er wordt deelgenomen aan een workshop, evenement, of aan een vorm van individuele coaching wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie over of van andere deelnemers zodat er in een sfeer van openheid en vertrouwen met elkaar van gedachten kan worden gewisseld en een optimaal groeiproces kan ontstaan. De deelnemer is verplicht vertrouwelijk om te gaan met alles wat in de groep waarin de deelnemer deelneemt wordt gedeeld.

Eigen verantwoordelijkheid

 • Wie een workshop, evenement of coaching volgt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Bij personen waar sprake is van ernstige ziekte, psychiatrische behandeling of anderzijds specifieke klachten, vragen we eerst om contact op te nemen met Authentiek om eventuele praktische problemen op te lossen en te overleggen of de workshop, evenement of coaching geschikt is.

Beëindiging overeenkomst

 • De opdrachtgever/deelnemer kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt echter niet tot teruggave van de kosten of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

 • Authentiek is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever/deelnemer tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, zonder dat deelnemer daarbij recht heeft op enige vergoeding van kosten en/of schade. De verplichting tot betaling van de volledige kosten blijft daarbij onverminderd bestaan.

 • Authentiek is gerechtigd de overeenkomst vroegtijdig of tussentijds te beëindigen zonder opgaaf van reden. De opdrachtgever/deelnemer heeft dan recht op een pro rato vermindering van de verschuldigde betaling.

 

Aansprakelijkheid

 • Aan de inhoud van brochures of teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Authentiek is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever/deelnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Authentiek of de door haar ingeschakelde personen.

 • Authentiek is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:

  • schade die is ontstaan doordat Authentiek is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte
        onjuiste en/of onvolledige informatie.

  • schade die is ontstaan vanwege gedragingen en handelingen van de opdrachtgever zoals het
        niet opvolgen van instructies.

 • vermissing, beschadiging of diefstal van de aan opdrachtgever/deelnemer toebehorende voorwerpen.

 • indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, geïnvesteerde arbeidsuren en schade door bedrijfsstagnatie.

 • een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden.

 • Een eventuele aansprakelijkheid van Authentiek uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Authentiek gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

 • Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Authentiek beperkt tot maximaal het bedrag van de kosten van de workshop, evenement of coaching per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

 • Aan de in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid kunnen door Authentiek ingeschakelde derden ook hun rechten ontlenen. Deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperkingen.

Klachtenprocedure

 • Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent en graag een klacht wil indienen over een evenement, workshop een mede-deelnemer of de facilitator of coach. Deze klachten worden vertrouwelijk en serieus behandeld. Je mag je klacht indienen via het e-mailadres op de website. We zullen altijd naar je luisteren en zoeken naar een zo optimaal mogelijke oplossing.

Intellectueel eigendom

 • Authentiek behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 • Alle door Authentiek aan opdrachtgever/deelnemer verstrekte stukken of algemeen gepubliceerde stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever/deelnemer en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Authentiek worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

 • Het maken van geluidsopnames, foto’s of beeldopnames tijdens een workshop, evenement of coaching sessie is toegestaan bij akkoord van de coach/workshopgever.

Wijziging algemene voorwaarden

 • Authentiek behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 • De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever/deelnemer niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem/haar zijn toegezonden dan wel via de website van Authentiek of via elektronische berichtgeving kenbaar zijn gemaakt, bezwaar heeft gemaakt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de overeenkomst tussen Authentiek en opdrachtgever/deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

 • De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Authentiek en opdrachtgever/deelnemer is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Authentiek is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.

bottom of page